مرداد ماه سال 1393

 •  دکتر سید حسین رضوانی
 • دکتر سید حسین رضوانی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان مازندران
 • تاریخ برکناری : -
 • مدت تقريبی رياست : از مرداد 93 تا کنون

تیر ماه سال 1385

 •  دکتر مجید مختاری سنگ چشمه
 • دکتر مجید مختاری سنگ چشمه
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان مازندران
 • تاریخ برکناری : مرداد ماه سال 1393
 • مدت تقريبی رياست : 8 سال

آبان ماه سال 1382

 •  دکتر سید حسین رضوانی
 • دکتر سید حسین رضوانی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان مازندران
 • تاریخ برکناری : تیر ماه سال 1385
 • مدت تقريبی رياست : 3 سال

آبان سال 1379

 • دکتر حسین فقیه عبدالهی
 • دکتر حسین فقیه عبدالهی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان مازندران
 • تاریخ برکناری : آبان ماه سال 1382
 • مدت تقريبی رياست : 3 سال

فروردین سال 1371

 •  دکتر موسی تقوی
 • دکتر موسی تقوی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان مازندران
 • تاریخ برکناری : دیماه سال 1379
 • مدت تقريبی رياست : 8 سال

دیماه سال 1367

 • دکتر عبدالحمید اخوان
 • دکتر عبدالحمید اخوان
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان مازندران
 • تاریخ برکناری : فروردین ماه سال 1371
 • مدت تقريبی رياست : 4 سال

اسفند ماه سال 1364

 •  دکتر ذکائی
 • دکتر ذکائی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان مازندران
 • تاریخ برکناری : دیماه سال 1367
 • مدت تقريبی رياست : 3 سال

مهرماه سال 1357

 •  دکتر رجبعلی رستگار
 • دکتر رجبعلی رستگار
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان مازندران
 • تاریخ برکناری : اسفندماه سال 1364
 • مدت تقريبی رياست : 7سال